เอ ซี มอเตอร์ ( AC MOTOR ) แบรนด์ SUNTECH หรือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ( Alternating Current Motor )