เอ ซี มอเตอร์ ( AC MOTOR ) หรือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ( Alternating Current Motor ) เป็น มอเตอร์ขนาดเล็ก สำหรับงานส่งกำลังต่างๆ มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น